Des de osics.es i osics.cat, volem oferir-te una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privadesa que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.
En aquesta Política de Privadesa també volem aprofitar per informar-te sobre com tractarem les teves dades en virtut del que disposa el Reglament conegut com e-Privacy, 2017/0003, de 10 de gener de 2017, sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i per qual es deroga la Directiva 2002/58 / CE.

 

¿QUI ÉS EL TITULAR D’AQUESTA PÀGINA WEB I RESPONSABLE D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

El titular d’aquesta pàgina web és: Querdental, S.L.P

CIF: B-65594392

Domicili: Plaça de la muralla, 27, local E3. 08301 Mataro

Correu electrònic: info@osics.es

 

¿QUINES DADES RECOLLIM?

La navegació del web es anònima i no es recullen dades.

 

¿QUIN ÉS L’OBJECTIU DE LA RECOLLIDA DE DADES?

La finalitat de la recollida de és la poder oferir un procés de compra segur i amb garanties pels nostres usuaris incloent i un bon servei d’Atenció al Client.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés prèviament, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la normativa europea.

Així mateix, l’informem que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats que no sigui l’esmentada o la promoció d’articles de Osics.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS

El Titular de osics.cat no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.
En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.
També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.
Amb aquesta (s) acció (és), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que osics.cat, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.
L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

L’informem que, si vostè actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, d’una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privadesa.

 

SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT I OBLIT

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.
osics.cat li ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, vostè, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit.

No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació.

De la mateixa manera, el Titular de osics.cat no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l’entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

 

A continuació li expliquem en què consisteix cada dret:

Accés: A través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer les dades de caràcter personal que estan essent tractades de la seva persona per part de l’entitat, la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix en garantir que l’usuari pugui modificar les seves dades de caràcter personal inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades es vol modificar.

Cancel·lació: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives

Oposició: Amb el dret d’oposició l’usuari pot oposar-se a que no es realitzi el tractament de les dades en supòsits com activitats de publicitat i prospecció comercial o bé quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.

Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder transmetre, a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Supressió o oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

 

MESURES DE SEGURETAT EN LA RECOLLIDA DE DADES

Per garantir la seguretat a la nostra pàgina web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres usuaris que hagin estat remesos o recollits a través dels mitjans esmentats anteriorment.

D’aquesta manera, el Titular de osics.cat manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.
També, en qualitat d’Usuari de la nostra pàgina web entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la Web en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privadesa i seguretat de les seves dades d’identificació, fent ús sempre de la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

L’usuari és l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades, amb la qual cosa, osic.cats no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com degut a causes o danys provocats per tercers aliens a l’entitat, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert abans, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la pàgina web.

 

MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

Osics.cat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.
En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.
Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

 

ACCEPTACIÓ INEQUÍVOCA PER AL TRACTAMENT DE DADES

D’acord amb tot l’expressat en la present política de privacitat, l’usuari acceptarà els tractaments de dades a partir dels canals i formularis ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites anteriorment.