Drets i deures del pacient

Drets del pacient
MANIFEST DE DRETS I DEURES DELS PACIENTS
DRETS DEL PACIENT
 • Ésser respectat pel que fa a la intimitat personal i rebre un tracte digne i humà.
 • Ésser atès conforme a l’estat actual de la ciència mèdica, amb agilitat i competència.
 • Tenir garantida l’estricta confidencialitat de les seves dades i de tota la informació relacionada amb el seu cas, que no seran revelades sense la seva autorització.
 • Rebre tota la informació verídica i comprensible sobre la seva malaltia, les diferents maneres de tractar-la, els resultats que poden esperar-se i els seus possibles efectes adversos.
 • Poder participar en les decisions que li corresponen relatives a l’elecció del tractament, donar consentiment per a la seva posada en pràctica i retirar aquest consentiment.
 • Optar a no rebre informació i a abstenir-se de participar en la presa de decisions, designant la persona a la qual transfereix aquests drets.
 • Poder presentar un document en el qual s’expressi la seva decisió anticipada sobre les cures i els tractaments en cas de situacions en les quals no pogués manifestar la seva voluntat.
 • Demanar una segona opinió d’un consultor que revisi el diagnòstic i el pla de tractament.
 • Poder escollir lliurement el seu metge.
 • Rebre una atenció conforme a les normes de l’ètica professional.
 • Poder presentar reclamacions o suggeriments sobre persones i serveis, i rebre una resposta ràpida.
DEURES DEL PACIENT
 • Conèixer els seus drets i responsabilitats, exercir-los i complir-los raonablement.
 • Proporcionar informació veraç i completa sobre la seva malaltia i els tractaments que pugui seguir, a fi de rebre l’atenció adequada.
 • Obtenir la informació necessària per poder donar un consentiment informat, conscient i deliberat de les intervencions mèdiques.
 • Acceptar les conseqüències de les seves decisions lliures i informades.
 • Respectar els professionals, les instal·lacions i els béns materials del centre.